Regionaal
‌Ambitiedocument

In het Regionaal Ambitiedocument zijn concrete doelen vastgelegd waar de komende jaren samen aan wordt gewerkt door de Kop-gemeenten. Door het bundelen van krachten wordt actief aandacht besteed aan het verbeteren van de leefbaarheid in en duurzaamheid van de kernen in de Kop van Noord-Holland. Dit moet leiden tot een sterke, energieke regio met een hoge kwaliteit van leven.

Project 111:

Revitalisering
De Koog / Planet Texel

Doelstelling

De doelstelling van het project Revitalisering De Koog/Planet Texel is het opwaarderen van het duindorp De Koog. Dit is van groot belang voor zowel de leefbaarheid van het dorp zelf, als voor de totale Texelse economie en de Noordkop als geheel. Het project draagt bij aan een leefbare en dynamische regio en is het resultaat van een samenwerking tussen bewoners en ondernemers.

Voortgang en werkzaamheden

De revitalisering van de Koog is succesvol afgerond. Nadat in 2019 grote stappen werden gezet, is ook de laatste projectfase volgens planning afgerond. De resultaten zijn duidelijk zichtbaar.


Dorpsstraat
De uitstraling van panden, terrassen en de openbare ruimte in z’n geheel is verbeterd in en rond de Dorpsstraat. Alle verbouwingen en handhaving, op basis van het gezamenlijk met alle stakeholders vastgestelde wensbeeld en het vastgestelde ontwerpbestemmingsplan, hebben plaatsgevonden in 2020. De aannemer houdt een onderhoudsverplichting voor drie jaar.


‘Kop van Zuid’ en ‘Rondje De Koog’
De realisatie van ‘Kop van Zuid’ en ‘Ronde De Koog’ is volgens planning voor Pasen 2020 afgerond. In het laagseizoen heeft aannemingscombinatie TAC de laatste fase van het project gerealiseerd.

Project 121:

Opwaarderen dorpsplein Huisduinen

Doelstelling

Het projectdoel van ‘Toeristisch Knooppunt Huisduinen’ is het creëren van een aantrekkelijk dorpsplein voor Huisduinen. Hierdoor wordt de leefbaarheid versterkt en tegelijkertijd de attractiviteit van de Noordzeekust in de Kop van Noord-Holland vergroot.

Voortgang en werkzaamheden

Het beoogde doel voor het jaarprogramma 2020 wordt grotendeels behaald. Doel was om tot een ontwerp te komen, de voorbereidingsfase af te kunnen sluiten en van start te gaan met de fysieke werkzaamheden. In het eerste halfjaar van 2020 zijn grote stappen gezet qua voorbereiding en uitwerking van een voorlopig ontwerp. De verwachting is dat de eerste twee doelen voor 2020 behaald worden. De start van de fysieke werkzaamheden voor de herinrichting van de werkzaamheden staat op basis van de herziene planning nu gepland voor het begin 2021.
‌De opbrengst van de participatieavond in september 2019 is door bureau West8 verwerkt in een stedenbouwkundige visie op het Dorpsplein Huisduinen en inmiddels vastgesteld door het college. Via een participatieweek, met daarin zowel digitale (webinar) als corona-proof fysieke mogelijkheden (borden met de stedenbouwkundige visie op het plein) om mee te praten over deze stedenbouwkundige visie, zijn bewoners en ondernemers hier in mei 2020 bij betrokken. De opbrengst van deze gesprekken heeft de gemeente gebruikt om een voorlopig ontwerp op te stellen op basis van de visie. Tevens zijn de voorbereidingen begonnen voor het participatieproces bij het voorlopig ontwerp, dat gepland staat voor de tweede helft van het jaar (augustus 2020).

Project 122:

Gebiedsontwikkeling Huisduinen
(Den Helder)

Doelstelling

Het project Gebiedsontwikkeling Huisduinen heeft als doel de Noordzeekust aantrekkelijker te maken voor zowel bezoekers als bewoners. Het project verbetert de (toeristische) infrastructuur in het gebied door het realiseren van een goed toegankelijke strandslag bij Huisduinen. Door het versterken van de kwaliteit van de toeristische sfeer wordt bijgedragen aan de toeristische economie in het gebied en betere bereikbaarheid van het strand.

Voortgang en werkzaamheden

Het project ligt op schema het doel voor 2020 te behalen. Een aantal kritische factoren in het project is inmiddels opgelost. Uit nader onderzoek blijkt dat er geen zandhagedissen aanwezig zijn en voldaan kan worden aan de stikstofnorm – een vereiste uit de Wet Natuurbescherming.


Wel is duidelijk geworden dat de kosten van het gewijzigde ontwerp ten opzichte van het oorspronkelijke uitgangspunt sterk zijn toegenomen. Hier moet nog een oplossing voor gevonden worden. In de eerste helft van 2020 is de opdracht gegund aan ingenieursbureau Sweco.

‌Achtergrond
‌Nadat uit onderzoek bleek dat het vernieuwen en spiegelen van de steile strandslag ter hoogte van Factor 30 voor het verbeteren van de bereikbaarheid van het strand niet mogelijk was, is naar een milieuvriendelijk en duurzaam alternatief gezocht. Uiteindelijk is dit alternatief gevonden in de aanleg van een pad van vier meter breed tussen Fort Kijkduin en het strandpaviljoen dat nagenoeg bovenop de verzande dijk door het nieuw duin loopt. Alle stakeholders hebben ingestemd met het ontwerp dat voldoet aan de natuurwaarden en de stikstoftoetswaarde.

Project 131:

Versterking ligging aan zee (Den Helder)

Doelstelling

De gemeente Den Helder en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) onderzoeken in overleg met de Provincie Noord-Holland welke aanpassingen nodig zijn om door toekomstige aanpassingen een multifunctionele waterkering mogelijk te maken. Het eerste uitvoeringsproject moet leiden tot verbetering van de dijkopgang. Het algemene doel is om multifunctioneel ruimtegebruik op de dijk toe te staan. Op basis van onderzoek moet blijken hoe dit een meerwaarde kan zijn voor onder meer duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en de recreatief-toeristische waarde van Den Helder.

Voortgang en werkzaamheden

De eerste doelen van dit project zijn inmiddels behaald. Den Helder heeft Zeestad BV opdracht tot het voorbereiden van de uitvoering van de ‘SeaSaw’ gegeven. Dit gebeurt in een innovatieve samenwerking tussen verschillende partijen. In april 2020 is een realiseerbaar ontwerp, dat op goedkeuring van alle partijen kan rekenen, aangeleverd.‌Het project is uniek en ingewikkeld en mede door de coronacrisis heeft dit project enige vertraging opgelopen. Daarom vindt meer onderzoek plaats naar andere varianten van het bouwwerk. Dit onderzoek neemt zeker tot eind 2020 in beslag. Inmiddels is een start gemaakt met het realiseren van het budget dat nodig is voor het ontwikkelen en plaatsen van de ‘SeaSaw’.

Project 161:

Gebiedsvisie Sint Maartenszee

Doelstelling

Sint Maartenszee moet een aantrekkelijke plaats voor toeristen blijven. Door de kwaliteit van Sint Maartenszee te versterken willen we recreatie en daarmee samenhangende activiteiten zich verder laten ontwikkelen en toekomstbestendig maken. Door Sint Maartenszee aantrekkelijk te houden en te maken voor bewoners, recreanten, investeerders en ondernemers willen we de badplaats de komende tientallen jaren in stand houden.

Voortgang en werkzaamheden

Na het opstellen van het plan van aanpak en het afronden van de ontwerpfase vond een inspraakbijeenkomst plaats, waarna de verdere (technische) uitwerking van de herinrichting heeft plaatsgevonden. Het aangepaste ontwerp – onder meer op basis van een boomeffect-analyse – is opgesteld en in het tweede kwartaal van 2020 met overwegend positieve reacties afgestemd met de klankbordgroep, bewoners en belanghebbenden.‌Inmiddels zijn verharding- en bodemonderzoeken uitgevoerd en kan de technische uitwerking van het ontwerp starten. Voor de uitvoering van de werkzaamheden kan een beroep worden gedaan op provinciale subsidie – de jaarpot voor 2020 van deze subsidie is echter al leeg. Het project wordt mogelijk zonder subsidie voortgezet. Wordt besloten om de provinciale subsidie te gebruiken, dan betekent dit dat de werkzaamheden (nog) niet aanbesteed mogen worden en niet in het eerste kwartaal van 2021 gerealiseerd worden. In dat geval vindt realisatie plaats in het najaar van 2021. 


Project 171:

Energy & Health Campus

Doelstelling

De Energy & Health Campus (EHC) heeft drie doelstellingen op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Het creëren van een aantrekkelijk en open (werk)gebied in de toekomst dat leidt tot een interactief kennis- en informatiecentrum op locatie. De Energy & Health Campus moet een inspirerende omgeving zijn, waarin wetenschappers in nucleaire gezondheid en duurzame energie vanuit de hele wereld graag willen werken. Uiteindelijk is de bedoeling dat de campus uitgroeit tot een aantrekkelijke wetenschapsomgeving op het gebied van duurzame energie en nucleaire gezondheid.

Voortgang en werkzaamheden

In 2020 is het Energy & Health Campus-programmaplan voor de periode van 2020-2022 vastgesteld. Dit plan is de basis voor de verdere ontwikkeling van het project en het vervolgafsprakenkader (Afsprakenkader II) dat in september 2020 door alle deelnemende partijen wordt ondertekend.


‌Vanuit De Kop Werkt! wordt vooral geïnvesteerd in de realisatie van een informatiecentrum en het vormgeven van een ruimtelijk ontwikkelingsplan (stedenbouwkundig-, landschaps- en beeldkwaliteitsplan). Daarnaast worden de gelden besteed aan campusorganisatie en -communicatie en het verbeteren van de bereikbaarheid.


‌De geplande campusontwikkelingen lopen door tot 2024. Ook daarna blijft de campus in ontwikkeling. De onderdelen die gefinancierd worden vanuit De Kop Werkt! zijn eerder afgerond. De vergunning voor het informatiecentrum wordt eind 2021 verleend. Op dat moment is de bouw in volle gang en is voor de gebiedsontwikkeling het bestemmingsplan vastgesteld.


Versnellen campusontwikkeling
‌
Het is duidelijk hoe de Energy & Health Campus toegankelijk kan worden gemaakt. Hiervoor zijn verschillende scenario’s en bijbehorende kosten opgesteld. Het omgevingsplanontwerp wordt uiterlijk 31 december 2020 ingediend. Ook is een concreet actieplan ontwikkeld voor het verbeteren van de mobiliteit en bereikbaarheid. De eerste verbeteringen zijn inmiddels doorgevoerd.

‌Het parkeerbeleid is opgesteld en er is een goed beeld van hoe er meer ruimte gecreëerd kan worden voor nieuwe bedrijven. Daarnaast is een plan van aanpak ontwikkeld voor het verduurzamen van de campus en is in kaart gebracht aan welke faciliteiten de huidige medewerkers behoefte hebben. De duinbedrijven voeren regelmatig overleg, de samenwerkingsovereenkomst is getekend en de bouw is aanbesteed.

Verbeteren regiorelatie
‌Om de relatie met de regio verder te versterken vindt regelmatig acquisitieoverleg plaats tussen Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, NRG en Pallas. Daarnaast is duidelijk welke mogelijkheden de campus biedt voor onderzoek, ontwikkeling en productie en binnen welke kaders dit toegankelijk is voor derden.

Vergroten publiek draagvlak
‌
De omgevingscommunicatie voor de gebiedsontwikkeling is opgestart. In 2020 is de Energy & Health Campus bekend bij alle medewerkers. Ook is de identiteit en huisstijl van de Energy & Health Campus uitgerold, zowel op de campus als in de regio.

Project 192:

Identity Matching

Doelstelling

Het versterken van de (toeristisch-) economische attractiviteit van de kustplaatsen in de Kop van Noord-Holland is de algemene doelstelling van het project ‘Identity Matching’. Het versterken van de lokale identiteit waar bewoners zich in herkennen is tevens van belang voor de culturele ontwikkeling van het gebied. Doel is om de ontwikkelde identiteit van kustplaatsen tot uitdrukking te laten komen in (soms kortlopende) campagnes voor winkels, horeca, recreatiebedrijven en evenementen, maar ook zichtbaar te maken in openbare ruimten.

Voortgang en werkzaamheden

De eerste fase van het project, Kolhorn, is gestart en afgerond in 2019. Na de eerste bijeenkomst met betrokken stakeholders – waaronder bewoners, bedrijven, bestuurders en beheerders – is door alle partijen geconcludeerd dat de methode van Identity Matching geen meerwaarde voor Kolhorn heeft. De toeristische potentie en kansen op het gebied van toerisme zijn gering, luidde de conclusie.

Voor Hollandse Kust zijn tussen Den Helder en Schagen vervolgstappen gezet om Fase 4 te kunnen afronden. Vervolgens starten concrete initiatieven van ondernemers, die aansluiten bij de afgesproken identiteit. Naar aanleiding van de gestelde doelen heeft een aantal ondernemers in Den Helder het initiatief genomen de uitwerking op te pakken. Op Texel wordt in 2020 gestart met Fase 1 van het project.

Project 310:

Waddenbaai

Doelstelling

De Waddenbaai kan uitgroeien tot een belangrijke recreatieve en toeristische trekpleister in de Kop van Noord-Holland. Door het realiseren van verschillende voorzieningen kan de verbinding tussen mens en Waddenzee versterkt worden. Deze voorzieningen bouwen onder meer verder op projecten die al in gang zijn gezet, zoals ‘Waddenpromotie’ en ‘Knooppunten en toeristische overstappunten’. Door de beleving van het wad te vergroten krijgen recreatieve en toeristische activiteiten een boost. Alle onderdelen binnen dit project worden in nauwe samenhang met de natuurkwaliteit van het gebied gerealiseerd.

Voortgang en werkzaamheden

Er wordt hard gewerkt aan het realiseren van het derde deelproject, de uitkijktoren Balgzandpolder. Het schetsontwerp is uitgewerkt tot een definitief ontwerp en ook alle berekeningen zijn gemaakt. De vergunning Omgevingswet is aangevraagd en verkregen. Na het doorvoeren van een aantal technische aanpassingen wordt de opdracht aanbesteed. De bouw van de toren vindt volgens planning plaats in het vierde kwartaal van 2020. Vast staat dat in 2020 hoe dan ook gestart wordt met de uitvoering.

‌Het vierde deelproject is afgerond. In de eerste helft van 2020 zijn alle werkzaamheden in z’n geheel uitgevoerd. Daarmee is het projectdoel, het verbeteren van de toegankelijkheid en gebruiksmogelijkheden van het Waddenbelevingspunt voor mindervaliden, behaald. Het uitkijkpunt biedt dankzij de plaatsing van een (verlaagde) periscoop ook mindervaliden uitzicht over de omgeving. Daarnaast is de veiligheid van de uitgang verbeterd voor alle bezoekers.

‌Eerder werden via dit project de toeristische voorzieningen van de Waddenhaven (Texel) gerenoveerd en een fietspad aangelegd over de Prins Hendrik Zanddijk. Deze deelprojecten zijn afgerond en afgerekend. 

Project 411:

Huisvesting arbeidsmigranten

Doelstelling

Het project Huisvesting arbeidsmigranten wil voor voldoende en betere huisvesting voor arbeidsmigranten zorgen en een blijvende oplossing vinden voor tijdelijk gebruik van huisvesting. Het inzetten van arbeidsmigranten is belangrijk voor het functioneren van regionale bedrijven in diverse sectoren. Het budget wordt gebruikt om het nut en de noodzaak van goede, duurzame huisvesting in beeld te brengen. Een speciaal team wordt ingezet om ondernemers hier meer bewust van te maken.

Voortgang en werkzaamheden

In Hollands Kroon is het Westland-model ingevoerd. Het opschalen naar Noord-Holland Noord-niveau is nog niet gelukt. Schagen en Den Helder bevinden zich in de (voorbereidende) pilotfase. Het project verloopt niet geheel volgens planning. De beperkte ambtelijke capaciteit in partnergemeenten Schagen en Den Helder maken het aanleveren van informatie lastig.

‌In 2020 zijn alle gegevens van de eigen gemeenten verzameld en is opdracht gegeven aan een extern onderzoeksbureau. De uitvoering van analyses, zowel kwalitatief als kwantitatief, is van start gegaan en is in het eerste kwartaal van 2021 gereed. Eind oktober vindt bespreking plaats in de Provinciale Staten. Mogelijk verschuift een deel van de uiteindelijke uitvoering van het plan richting de provincie.


Project 421:

Verduurzamings-onderzoeken agrarische sector

Doelstelling

Welke oplossingen helpen bij het terugdringen van CO2-uitstoot in de glastuinbouw? Door de mogelijkheden op het gebied van verduurzaming te onderzoeken, willen we de meest kansrijke oplossingen voor het verminderen van de uitstoot in deze sector uitwerken tot gerichte vervolgprojecten.

Voortgang en werkzaamheden

Het onderzoek naar de warmtekoppeling met ECW en gebouwde omgeving (deelonderzoek 3) is aangevuld met een extra deelonderzoek. Hierbij wordt de mogelijkheid om warmte in te zetten om koudeopslag bij bedrijven te verduurzamen door het toepassen van absorptietechniek (absorptiekoeling) onderzocht.

‌In de afgelopen periode zijn meerdere inventarisaties gedaan naar mogelijke oplossingen. Uitwisseling tussen bedrijven was niet haalbaar. De uitkomsten van het onderzoek naar absorptiekoeling gaven op dat moment geen aanleiding dit verder te verdiepen. Wel zijn er geluiden om toch te kijken wat hierin mogelijk is voor bedrijven op Agriport A7.

‌In januari van dit jaar is Greenvis een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor het duurzaam verwarmen van de gebouwde omgeving in Middenmeer door aansluiting op het warmtenet van ECW. Daarbij is ook de optie van waterstof onderzocht voor het opwaarderen van de warmte. De quickscan wees uit dat het onrendabel is om in deze infrastructuur richting de gebouwde omgeving te investeren.

‌Het nieuwe voorstel rondom restwarmtestromen van datacenters stond in veel jaarplannen benoemd, maar is nooit uitgevoerd. De opties hiervan worden momenteel onderzocht. In dit laatste onderzoek zou een koppeling met kassen kunnen betekenen dat CO2-uitstoot kan worden gereduceerd. Het betreft een onderzoek naar het gebruik van restwarmtestromen van datacenters naar kassen dan wel gebouwde omgeving. Op dat moment stond het onderwerp datacenters en duurzaamheid ter discussie naar aanleiding van een artikel in het NRC. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Berenschot.

Project 441:

Versterking IJsselmeerkustbeleving

Doelstelling

Door recreatief ruimtegebruik toe te staan rond de IJsselmeerdijk, langs de kuststrook tussen Den Oever en Middenmeer, wordt gewerkt aan het versterken van de beleving van de IJsselmeerkust. Dit gebeurt door het ontwikkelen van recreatieve voorzieningen, die passen bij de beleving van de Noordzeekust en Waddenkust. Onderzoek moet uitwijzen hoe deze nieuwe mogelijkheid een meerwaarde kan zijn voor onder meer ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en de recreatief-toeristische waarde van de Wieringermeer.

Voortgang en werkzaamheden

Voor de inrichting en ontwikkeling van het Zuiderstrand zijn diverse inwoners- en ondernemersavonden georganiseerd waarbij iedereen de ruimte kreeg ideeën aan te dragen. De contacten met ondernemers zijn goed en de ambitie is om het plan voor dit gebied en de verdere uitwerking tot een groot succes te maken. Op technisch vlak, onder meer voor het uitwisselen van informatie, werkt het project samen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

‌De watervergunning voor het aanleggen van de voorzieningen van de camperplaatsen is aangevraagd. De werkzaamheden starten in 2020. Ook de uitbreiding van de speelvoorzieningen vindt naar alle waarschijnlijkheid in 2020 plaats. Oplevering van het project staat gepland voor het toeristisch seizoen 2021. Het uitbreiden en verlengen van het strand en de aanleg van vissteigers is helaas niet mogelijk gebleken.

‌Het project ‘Gat in de Dijk’ is in z’n geheel opgeleverd. De opening stond gepland voor 17 april 2020, maar is vanwege de coronamaatregelen verschoven naar medio december 2020.

Project 512:

Uitvoering Dorpsontwikkelingsplan
Oudesluis

Doelstelling

Het doel van dit project is om in samenspraak met de inwoners van Oudesluis de leefbaarheid van de dorpskern te behouden én te versterken. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het interessanter maken van de dorpskern als gebied om in te wonen en leven.

Voortgang en werkzaamheden

Het project zit in de afrondende fase. Werkzaamheden met betrekking tot het versterken van wandel- en fietsverbindingen, de aanleg van het zogeheten Molenpad, zijn van start gegaan. De oplevering moet nog plaatsvinden, net als het passeren van de grondruil bij de notaris. De verwachting is dat dit gebeurt in het derde kwartaal van 2020. De werkzaamheden bij VV Oudesluis zijn in het derde kwartaal 2020 afgerond.

Project 513:

Dorpsplan Wieringerwerf

Doelstelling

Door de openbare functies te wijzigen wordt ruimte geboden aan een goede herontwikkeling en vergroting van de ruimtelijke kwaliteit in Wieringerwerf. De gemeente wil via dit project de hoofdkern van het dorp een impuls geven en werkt samen met verschillende belangengroepen aan het behouden en versterken van de leefbaarheid. Doel is om de dorpskern interessanter te maken om te wonen en leven, ook voor jongere gezinnen.

Voortgang en werkzaamheden

Voor 2020 wordt een aanvraag voorbereid voor de ontwikkeling van een zonnewal langs de A7. Deze schermen werken niet alleen geluidswerend, ook wordt via zonnepanelen zonne-energie opgewekt. Hiervoor is medewerking van Rijkswaterstaat nodig. Het agentschap is bereid mee te werken aan de geluidswal, maar vooralsnog niet met het plaatsen van zonnepanelen. De voorbereiding vraagt meer tijd. De verwachting is dat het project in de tweede helft 2021 wordt uitgevoerd.

‌Voor de nood- en hulpdiensten is de bouw afgerond. Ook is de buitenruimte rond het gebouw gereed. Deze onderdelen zijn door aannemers aan de gemeente Hollands Kroon opgeleverd.


Project 517:

Revitalisering Verblijfsrecreatie

Doelstelling

‘Vergeten’ parken die niet langer geschikt zijn voor verblijfsrecreatie verdienen beter. Daarom zet dit project in op het opknappen en nieuw leven inblazen van bestaande parken en deze gebieden zo te veranderen in prettige, groene recreatiegebieden.

Voortgang en werkzaamheden

Na het opstellen van het stimuleringsfonds hebben zo’n twintig bedrijfsbezoeken plaatsgevonden. Ondernemers zijn individueel (via mail) benaderd en vanuit andere domeinen worden initiatieven met het project in contact gebracht. Na een eerste kennismaking worden verdere gesprekken gevoerd over het optimaliseren van de bedrijfsvoering en het professionaliseren van belangenverenigingen. Ook (fysieke) duurzame- en kwaliteitsmaatregelen worden besproken.

‌Door de coronacrisis zijn in de maanden maart, april, mei en juni weinig tot geen bedrijfsbezoeken gedaan. De focus van de ondernemer lag op overleven en omgaan met de nieuwe coronamaatregelen. Hierdoor loopt het project vertraging op. In het vierde kwartaal wordt een inhaalslag gemaakt. Zeker in deze periode blikken ondernemers terug op het seizoen en maken zij toekomstplannen.

‌Door het wegvallen van een projectleider – en het aannemen en inwerken van een nieuwe projectleider – en ambtelijke onderbezetting heeft de planning vertraging opgelopen. Het project loopt door in 2021. Nu alle rollen verdeeld zijn wordt actief gewerkt aan het versterken van de vitaliteit van verblijfsrecreatie in de Kop van Noord-Holland.

Project 521

Vrijkomende agrarische bebouwing / Kwaliteitsimpuls vergroting agrarische bouwblokken

Doelstelling

De agrarische sector breidt uit. De productiecapaciteit wordt verhoogd en vaak worden verschillende functies ondergebracht in één bouwblok. Dit leidt naast de komst van grotere productie- en distributiegebouwen in veel gevallen tot leeg- en vrijstaande agrarische bebouwing. Dit project wil de gevolgen van schaalvergroting in de landbouw vormgeven, zodat bouwblokken in de omgeving passen en kwaliteit toevoegen aan het landschap. Daarnaast zet het project zich in om verloedering van (vrijgekomen) agrarische bebouwing tegen te gaan of een nieuwe invulling te geven aan leegstaande panden.


Voortgang en werkzaamheden

Het doel was vooraf vier projecten te voorzien van een erfkwaliteitsadvies. Op dit moment lopen drie projecten en is ruimte in het budget een vierde project te starten. De uitvraag hiervoor is gedaan, maar het aantal aanmeldingen vanuit gemeenten is beperkt. In Hollands Kroon en de gemeente Schagen is nog geen praktijkadvies gegeven. De wens is voor de tweede helft van 2020 ook in één van deze gemeenten aan de slag te gaan.

‌Twee van de drie lopende projecten zijn intensieve trajecten waarbij een uiteindelijk advies nog niet tot uitwerking is gekomen. De definitieve beslissing ligt bij de initiatiefnemers. De coronacrisis heeft voor dit project gezorgd voor uitstel van afspraken. In de eerste fase van de projecten is kennisgemaakt en zijn keukentafelsessies gehouden, waardoor mogelijke vervolgacties nu ook digitaal op touw gezet kunnen worden.

Project 530-536:

Bereikbaarheid De Kop Werkt!

Doelstelling

Binnen De Kop Werkt! is een werkteam actief voor het in beeld brengen van maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren. Door de bereikbaarheid van en binnen de Kop van Noord-Holland te ondersteunen, levert dit project een bijdrage aan de sociaaleconomische ontwikkelingen in de regio. Het werkteam, gevormd door de gemeenten Texel, Hollands Kroon, Den Helder en Schagen, de Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat, heeft een onderzoeksprogramma opgesteld om mogelijkheden tot verbetering van de bereikbaarheid in kaart te brengen.

Voortgang en werkzaamheden

In de afgelopen periode zijn verschillende bereikbaarheidsoplossingen onderzocht. Hierbij is met name gekeken naar de thema’s:
‌- N250 op korte termijn
‌
- N205 op lange termijn

‌- Ontwikkeling van Mobipunten
‌
- Oost-westrelatie Stolpen
‌-Medemblik

‌- Bereikbaarheid ontwikkelingslocatie Petten
‌
- ICT gestuurd vervoer Agriport A7

‌- Verkeersveiligheid N9

‌- Verbetering kruising N9-N99-N250

‌- 2+2 wegverbinding Alkmaar
‌-Den Helder

‌- Oost-westrelatie N77 (verbinding N99-A7)
‌
- Verbeterde doorstroming N245 door Schagen


Fietsnetwerk
‌
Ook is onderzoek gedaan naar het vertalen van de fietsvisie van de provincie naar een concreet fietsnetwerk en projecten. Drie potentiële fietsroutes worden verder uitgewerkt. De knelpunten voor het realiseren van de doorfietsroutes zijn bekend, in kaart gebracht en in schetsen uitgewerkt. Later dit jaar worden prioriteiten gesteld en wordt het project in fases opgedeeld. Tevens zijn de mogelijkheden voor het spoor tussen Alkmaar en Den Helder nader onderzocht.

Doorstroming N250

‌De kortetermijnmaatregelen voor de N250 zijn in voorbereiding genomen. In het najaar van 2020 wordt de uitvoering hiervan verwacht. Daarnaast vindt verdiepend onderzoek plaats naar andere maatregelen die de doorstroming van de N250 kunnen verbeteren dat eveneens in het najaar van dit jaar wordt afgerond. Aanvullend is onderzoek uitgevoerd naar een korte opstelstrook voor verkeer dat linksaf slaat vanaf de N99 richting de parallelweg N9. Hier is een voorkeursvariant voor gekozen. Deze is uitgewerkt tot digitaal voorontwerp, inclusief kostenraming.

Mobipunten

‌Ook het realiseren van Mobipunten is gestart. In juli zijn de eerste Mobipunten geopend. De ambitie is om in 2020-2021 veertig Mobipunten te realiseren in de Kop van Noord-Holland. Door de coronacrisis zijn de punten later geopend dan in eerste instantie gepland. De campagne rond de bekendmaking van de Mobipunten vindt vooralsnog digitaal plaats. Aan de ontwikkeling van een fysieke campagne wordt gewerkt.

Doorstroming Alkmaar-Schagen
‌
Voor de N245 is een onderzoek uitgevoerd naar de doorstroming tussen Alkmaar en Schagen. Dit heeft geresulteerd in een meerdere maatregelen voor de korte en lange termijn. Momenteel wordt onderzocht hoe dit onderzoek een vervolg krijgt. In het najaar van 2020 wordt hiervoor een plan opgesteld.

Verkeersveiligheid N9/N250/N99
‌
Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt uitgevoerd naar de verbinding A7-N99 (N77). Deze is waarschijnlijk eind 2020 afgerond. In samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid van de N9, N250 en de N99. Resultaten van dit onderzoek worden in het voorjaar van 2021 verwacht.

Project 542:

Versterking vaarroutenetwerken
Kop van Noord-Holland, knooppunt Kolhorn

Doelstelling

Met dit project haakt de Noordkop via de gemeente Hollands Kroon aan bij het programma voor waterrecreatie van de Provincie Noord-Holland. De eerste stap is het maken van een eenvoudige koppeling voor sloepen met het vaarroutenetwerk van Alkmaar en West-Friesland. Hierdoor kan Kolhorn, ondersteund door Schagen en Middenmeer, verder uitgroeien als knooppunt en scharnierpunt tussen West-Friesland en de Kop van Noord-Holland.

Voortgang en werkzaamheden

Het project is, op het toegankelijk maken van de molen door middel van een trap na, afgerond. In het eerste kwartaal van 2020 is het kunstwerk van de molen geplaatst en voorzien van een picknickbank en informatiebord. Na de zomer wordt een trap geplaatst om de molen toegankelijk te maken. Het project is in het vierde kwartaal afgerond.

Project 543:

Vaarroutenetwerk Amstelmeer / IJsselmeer

Doelstelling

Om de Noordkop beter ‘bevaarbaar’ te maken moet de verbinding tussen het Amstelmeer en het IJsselmeer worden verbeterd. Dit project richt zich op het oplossen van knelpunten tussen het Amstelmeer en IJsselmeer en het versterken van het vaarroutenetwerk in de Kop van Noord-Holland. Bij het project zijn naast bewoners ook Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en ondernemers van het Lutjestrand betrokken.

Voortgang en werkzaamheden

Amstelmeer
‌
De vergunningsaanvraag voor de werkzaamheden rond het Amstelmeer is door aanvullende onderzoeken rondom stikstofuitstoot in een Natura 2000-gebied vertraagd. De verwachting is wel dat de werkzaamheden plaatsvinden in 2020. Dit betekent dat de uitvoering meer tijd in beslag neemt en doorloopt in 2021. Met het oog op het toeristische seizoen is het doel de werkzaamheden rond het ontwikkelen van een blauwalgvrij zwembassin, het plaatsen van een steiger en het opknappen van de toegang tot Lutjestrand voor april 2021 af te ronden.


Ulkesluis
‌
De vergunning voor de aanleg van een nieuwe trailerhelling bij de Ulkesluis is aangevraagd. De werkzaamheden vinden plaats in 2020 met een uitloop naar 2021. Ook voor dit projectdoel is april 2021 het richtpunt.

Kunstroute Amstelmeer-IJsselmeer

‌De eerste vier van in totaal zes kunstwerken langs de vaarroute Amstelmeer-IJsselmeer zijn geplaatst. De laatste twee kunstwerken laten door privéomstandigheden van de betrokken kunstenares op zich wachten. De kunstwerken worden wel in 2020 nog geplaatst.