Match2020

Bestuursopdracht Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs (Match2020)De Kop Werkt! brengt bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheid bij elkaar, met als doel gezamenlijk de balans tussen werkgelegenheid en opleidingen in de regio te verbeteren. Door vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, wordt talent behouden voor de regio en krijgen bedrijven alle kans zich verder te ontwikkelen.

Project 611:

Uitvoering Regiosectorplannen (Match2020)

Project 613:

Opstellen regiosectorplan Zorg

Project 614:

Opstellen regiosectorplan Agribusiness

Project 615:

Opstellen regiosectorplan Tech@Connect

Project 617:

Opstellen regiosectorplan Toerisme & Recreatie

Doelstelling

Het project Uitvoering Regiosectorplannen is onderdeel van het programma ‘Match2020’, voorheen het programma ‘Aansluiting Arbeidsmarkt en Onderwijs’. Dit programma heeft als doel het stimuleren van de regionale arbeidsmarkt in de Kop van Noord-Holland en hierin een ideale afstemming van vraag en aanbod tot stand te brengen. Binnen het programma zijn vijf speerpunten (sectoren) benoemd: Agribusiness, Energie & Duurzaamheid, Maritiem & Offshore (samengevoegd tot Tech@Connect), Zorg en Toerisme & Recreatie.

Voortgang en werkzaamheden

Door de coronamaatregelen zijn niet alle voorgenomen projecten uitgevoerd. Wel wordt nog altijd hard gewerkt aan het stimuleren van de regionale arbeidsmarkt in de Kop van Noord-Holland en het tot stand brengen van een optimale afstemming van vraag en aanbod. Door de ontwikkelingen rondom de Covid-19-pandemie zijn de planning en focus verschoven. De werkgroep houdt de plannen tegen het licht om binnen de veranderende arbeidsmarkt zo relevant en effectief mogelijk aan de programmadoelen te werken.

Evenementen
‌Onder meer het Promotie Evenement Techniek (PET) heeft niet plaatsgevonden en De Kop Academy (Leisure-sector) gaat niet van start in september. Het opzetten van uitvoeringsprojecten met agrarische ondernemers voor Drones & Data, onderdeel van de Smartfarming Hub Noord-Holland Noord, is vertraagd. De voor november geplande Hackathon (Zorg) is uitgesteld naar 2021.


Verlenging ‘De Kop Werkt!’
‌Door flexibel te denken en handelen probeert de werkgroep zoveel mogelijk van de geplande projecten te realiseren of wordt gezocht naar passende alternatieven. De verlenging van De Kop Werkt! biedt hier ruimte voor. Zo is bij Gameday (Tech@Connect) bijvoorbeeld gekozen voor een aantal fysieke winkellocaties in Den Helder, Wieringerwerf en Tuitjenhorn in plaats van een groot, centraal evenement in Den Helder. Op de locaties werden activiteiten gericht op techniek, gaming en sport georganiseerd.

Samenwerking werkgevers

‌De samenwerking met werkgevers en het onderwijs is sinds de coronacrisis minder intensief geweest. De impact op de arbeidsmarkt op de (middel)lange termijn is nog onbekend, maar heeft mogelijk effect op de focus van het programma Match2020. Denk bijvoorbeeld aan een scenario waarbij de arbeidsmarktkrapte naar hoge werkeloosheidscijfers beweegt.

Tech@Connect:

Het Techniekmagazine is verspreid onder alle middelbare scholen en mbo-opleidingen in de regio. In het magazine vertellen jonge medewerkers van technische bedrijven uit de Noordkop enthousiast over hun opleiding en baan in de techniek. Verder is gewerkt aan de voorbereiding van drie evenementen: PET, Koploper Scholierendag (Koninklijke Marine) en Gameday. Door de coronamaatregelen zijn de evenementen uitgesteld.

‌Samen met het voortgezet onderwijs wordt het concept Techniek Battles ontwikkeld; een manier om leerlingen enthousiast te maken voor techniek aan de hand van gaming. Verder hebben leden van het kernteam van Tech@Connect bijgedragen aan de uitwerking van het onderdeel Human Capital van de Regio Deal.

Leisure

In het eerste kwartaal van 2020 is een Horeca-Leisure-magazine samengesteld om het werken in deze sector te promoten. Het verspreiden van het magazine op scholen is uitgesteld tot na de zomer. In het eerste kwartaal van 2020 is gestart met de voorbereidingen van de Op Kop Academy: het leren-, werken- en wonen-concept voor koks en gastvrouwen/-heren. De Texel Academy geldt hierbij als voorbeeld.

‌De werkgroep is in gesprek gegaan met woningbouworganisaties en werkgevers in de Kop van Noord-Holland die een BBL-leerwerkplek aan willen bieden. In verband met de coronamaatregelen zijn de voorbereidingen tijdelijk stilgelegd. Dit najaar wordt de vraag naar horecapersoneel onderzocht om eventueel in 2021 alsnog te starten met de Op Kop Academy.

‌Daarnaast is gestart met de voorbereiding van de Horeca Battle; een concept dat leerlingen van het voortgezet onderwijs enthousiast moet maken voor een carrière in deze sector. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Covid-19 wordt het concept in het najaar van 2020 of het voorjaar van 2021 gelanceerd.

‌Dankzij een financiële bijdrage van Match2020 aan de Texel Academy worden ondernemers in deze tijden ondersteund bij het bekostigen van de niveau 2-instroom. Bovendien maakt dit de doorstroming van leerlingen van niveau 2 naar niveau 3 mogelijk.

Agri

In februari 2020 zijn speeddates georganiseerd voor Groenstart om de instroom van deelnemers uit de Kop van Noord-Holland te stimuleren. In samenwerking met het Clusius College en Land- en Tuinbouworganisatie Nederland is gewerkt aan een aanpak voor de Agri-traineeships, met als mogelijk startmoment september 2020. De start van deze aanpak is afhankelijk van de impact van het coronavirus.

‌De geplande bijeenkomst voor Drones & Data met het onderwijs is uitgesteld. De Tuinbouw Battle is in het schooljaar 2019/2020 op elf scholen in de Kop van Noord-Holland georganiseerd. Ook zijn twee nieuwe Koplopers voor het platform en de video’s van ‘Op Kop’ gezocht.

Zorg

Met name de projecten ‘opleiden van doktersassistenten’ en ‘unieke leerervaring maatschappelijke zorg’ zijn verder uitgewerkt met partners uit de zorg. Ook zijn voorbereidingen getroffen voor de organisatie van een hackathon in het najaar van 2020. Door de coronacrisis zijn deze projecten tijdelijk stil komen te liggen. Tijdens de eerste crisisweken waren de zorgorganisaties volop bezig met het (her)inrichten van de primaire processen voor het bieden van de juiste zorg in deze gezondheidscrisis.‌Hoewel inmiddels wel meer contact mogelijk is met de organisaties, is er weinig capaciteit vrij vanuit het personeel om deel te nemen aan activiteiten of actief samen te werken met HR- en leer-afdelingen. Wel is door de projectleider extra ingezet op het organiseren van crisisscholing en omscholing, bijvoorbeeld via de initiatieven Nationale Zorgklas (Actiz) en het platform ‘Extra Handen voor de Zorg’.

Project 612

Carrières in de Kop

Project 618:

Campagne Arbeidscommunicatie

Doelstelling

De Kop van Noord-Holland neerzetten als aantrekkelijker leer- en werkregio is het doel van het project Arbeidsmarktcommunicatie, een samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Doelgroepen die al in de Noordkop wonen worden in het project verleid om hier te leren en werken; mensen die erbuiten wonen, worden gestimuleerd om zich te vestigen en hier te leren. Het project is samengevoegd met Carrières in de Kop, waarbij jongeren vooral warmgemaakt worden voor de vier programma’s binnen Match 2020. Zo willen we hen aanmoedigen te kiezen voor een studie- of beroepskeuze in deze branches.

Voortgang en werkzaamheden

In januari is het platform Op Kop (www.opkop.nl) gelanceerd. Via social media is in het voorjaar de eerste campagnepiek gestart. Ook werd het platform onder de aandacht gebracht via posters in abri’s en het digitale reclamebord langs de A7.

‌Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus is besloten de grootschalige campagnes tijdelijk stop te zetten. Wel worden blijvend advertenties ingezet en worden de social-media-kanalen actief gebruikt om kansen in de regio bij een groot publiek onder de aandacht te brengen. Verschillende activiteiten zijn door Covid-19 gepauzeerd en uitgesteld tot het najaar. Ook in 2021 staan meerdere campagnepieken op de planning.

‌‘De Kop Helpt’
Met de lancering van ‘De Kop Helpt’ via www.opkop.nl laat de regio zich van z’n beste kant zien. Via dit platform wordt aandacht besteed aan diverse corona-gerelateerde initiatieven en oproepen. Ook zijn nieuwe Koplopers geselecteerd voor het vervolg van de campagne. Zij zijn gekozen op basis van de unieke en onderscheidende kwaliteit van de Kop van Noord-Holland en gelijkmatig verdeeld over de vier gemeenten en speerpunten van de campagne.

‌Het actief betrekken van het bedrijfsleven bij het programma is door Covid-19 beperkt gebleven. De focus van bedrijven ligt op dit moment bij het draaiende houden van de onderneming. Bovendien is het afwachten of de arbeidskrapte, zoals we deze nu kennen, aan blijft houden. In het najaar staan nieuwe activiteiten gepland om meer bedrijven actief deel te laten nemen aan Op Kop.

Wordt de beoogde planning voor 2020 behaald?

Ja, al dan niet in afgezwakte vorm in verband met corona(maatregelen).

Het platform Op Kop (www.opkop.nl) is in januari gelanceerd. In het voorjaar is de eerste campagnepiek gestart via social media, maar ook met posters in abri’s en het digitale reclamebord langs de a7. Tegelijkertijd ontwikkelde de coronacrisis zich in Nederland, daarom is er gekozen voor het pauzeren van de grootschalige campagne. Desalniettemin zetten we wel ‘always on’ advertenties in en worden de sociale mediakanalen actief ingezet om de kansen in onze regio onder de aandacht te brengen. Om op passende wijze de regio op de kaart te zetten is via https://opkop.nl/dekophelpt/ aandacht besteed aan diverse coronacrisis-gerelateerde initiatieven en oproepen.
Ook zijn er nieuwe Koplopers geselecteerd voor het vervolg van de campagne; zij zijn gekozen op basis van de unique selling points van de Kop van NH en gelijkmatig verdeeld over de vier gemeenten en speerpuntsectoren.